حق الناس شماره3....

 اموال عمومی

 

اموال وامکاناتی که دراختیار

انسان هااست,برخی مالکیت

شخصی و فردی دارد ؛مانند

لباس، خانه، اتومبیل، مغازه،

ملک و...؛ ولی بعضی از

امکانات در جامعه، عمومی

هستند و حق استفاده آن با

عموم مردم است و همه در آن

شریک اند.

صاحب حق که حکومت است،

آن را به وکالت از مردم،در

جهت مصلحت عامه مصرف

 می کند؛ مانند:بیابان ها،جنگل

ها، دریاها، و...که از آن به

"بیت المال یا اموال عمومی"

تعبیر می شود. همان گونه که

تصرف در اموال شخصی

انسان ها جایز نیست، تصرف

 در اموال عمومی نیز حرام

است. بعضی ها از اموال

 شخصی خودشان مراقبت می

کنند و اگر کسی به آن تجاوز

کند، سخت آشفته شده،

عکس العمل نشان می دهند؛

اما همان افراد، اموال عمومی

یا به اصطلاح بیت امال را

قابل تجاوز دانسته،نه تنها

ازآسیب رساندن دیگران

جلوگیری نمی کنند؛بلکه

خودشان با کمال میل آن را

تصاحب می کنند؛ د

/ 1 نظر / 4 بازدید
بیننده

مطلب خیلی خوبی بود اما کاش یه کمی درشت تر نوشته بودید