شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

سالک واقعی کسی نیست که شاگردان بسیاری دارد بلکه کسی است که سالک بیشتری تربیت می کند.

رهبر واقعی کسی نیست که بیشترین طرفدار را دارد بلکه کسی است که بیشترین رهبرها را به وجود می آورد.

معلم واقعی کسی نیست که بالاترین دانش را دارد ، بلکه کسی است که سبب می شود بیشترین تعداد ، دانش کسب کنند.

و خدای منان دوست ندارد بیشترین بنده را داشته باشد بلکه دوست دارد بندگانش ، در تعدادی هرچه بالاتر و بی شمارتر خدای گونه رفتار و عمل کنند.

چون این ، هم هدف و هم جلال ایزدی است که بندگانش نه در تعداد بیشمار باشند و نه اینکه خداوند را به عنوان چیز غیر قابل دسترسی تلقی کنند . بلکه به عنوان آنچه که نمی توان از او دوری جست بشناسند.  

شما عظیم تر از آنی هستید که می اندیشید

/ 0 نظر / 6 بازدید