چقدر به اطراف خود توجه میکنید؟

چقدر به اطراف خود توجه میکنید؟

بی اعتنایی کردن به مومن نیز از نظرخدای متعال گناه بزرگی است.حضرت امام صادق

علیه السلام به گروهی که نزدش رسیدند ،فرمودند :چرا ما را کوچک میشمارید. شخص

عرض کرد: پناه می بریم به خدا از اینکه بخواهیم به شما بی اعتنایی کنیم . حضرت

فرمودند: تویکی از همان هایی هستی که ما را سبک کردی.عرض کرد:پناه می برم به

خدا ازاینکه بخواهم شما راسبک کنم . حضرت فرمودند:بله،یادت هست نزدیک جحفه

(نام محلی درعربستان که حاجی ها محرم می شوند)شخصی فریاد زد:مرا سوار کنید

وکمی ببرید؛به خدا خسته شدم و توهم سرت را بالا نکردی؟ آری! تو به او بی اعتنایی

کردی و هر کس به مومنی بی اعتنایی کند، به ما بی اعتنایی کرده و ما را سبک کرده

است.(کافی،ج 8، ص 102؛وسائل،ج 12،ص 272)

همچنین فرمودند:به هیچ یک از برادران دینی خود بی اعتنایی مکن که در آن صورت

خداوند متعال او را گرامی می دارد و نعمت های تو را می گیرد.(مستدرک،ج9،ص105)

 دراین احادیث- که تعداد آن ها بسیار است- به این نکته توجه شده است که مومن، به

اهل بیت علیهم السلام وصل است؛همان طور که به خداوند وصل است،پس همان گونه

که تحقیر و خوارکردن او توهین به خداوند تلقی می شود،سبک شمردن و بی اعتنایی

به او نیز بی اعتنایی به اولیای خدا تلقی می شود و امامان معصوم علیهم السلام از

این کار بیزارند.

آنان که به آسانی به دیگران توهین و آنان را تحقیرو خوار می کنند و به چیز اندکی،مومن

را می رنجانند،باید به رفتار خود توجه بیشتری داشته باشند.

آنان که سعی می کنند نیروهای مومن را کنار بزنند و آنان را منزوی و خانه نشین کنند،

باید به عاقبت کار خود بیندیشند!

آنها که به دیدن یک خانم محجبه و مومن أخم می کنند و با دیدن یک جوان متدین و

حزب الهی ناراحت می شوید ولب به تحقیرو توهین می گشایند،از فردای خود بیمناک

باشند.

/ 1 نظر / 6 بازدید
به تو چی؟

خوشم اومد