خدایا ...

خدایا! از فضل خود نصیبم کن تا دل از حسد پاک دارم و به هر که از خلق خود نعمت بخشیدی حسد نبرم ، و هر نعمتی که به دیگران ارزانی داشتی مانند دین ، عافیت دین ، تقوا ، فراخی رزق، آسانی امور،برای خود بهتر ونیکوتر از آن را امید داشته باشم، یعنی مایوس نباشم ، مه از آن نعمت ها ارزانی داری ومرا از غم حسد برهانی ، الهی ! امید من به تو می باشدو از تو استقامت می جویم که تو تنها و بی شریکی. خدایا ! رحمت فرست بر محمد و آل محمد (ص). خدایا مرا چنان بدار که از خطایا مصون باشم ، و از لغزش ها در امر دنیا و آخرت احتیاط کنم و حال خشم وخشنودی در من یکسان باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید