مسلمان ؟؟؟؟

مسلمان کسی است که هم درد خدا را داشته
باشد و هم درد خلق خدا را .


/ 4 نظر / 4 بازدید
مریم

خیلی عکس پرمعنایی بود

همنشین

شب آرزوهاست باید دری برای مناجات وا شود تا درد بی دوای گناهم دوا شود باید کسی که نزد خدا دارد ابرو وقت سحر به یاد دلم در دعا شود التماس دعا