حق الناس شماره 1....

انسان موجودی است که ازاغاز آفرینش به شکل جمعی زندگی کرده است؛ یعنی انسا ن به طور فطری تمایل داشته که در کنار دیگر همنوعان  خود زندگی کرده وازاین راه،هم خیلی  آسان تر نیاز هایش  را بر طرف سازد دیگران، برای رشدوکمال خود بهر مند گردد.

 آنچه که زندگی اجتماعی انسان را می تواند شیرین کند وهمگان رابه

نیکی،از  حضور در کنار هم بهر مند سازد ، رعایت حقوق دیگران است.

وقتی در جامعه ای مردم به حقوق هم احترام بگذارند ، دوستی ومحبت افزایش می یابد واز این رهگذر ، آرامش معنوی وآسایش مادی ، فزای جامعه را پر میکند. با توجه به آنچه گفته شد ، توصیه های اکید اسلام در رعایت حق الناس ، بیش از پیش روشن میگردد.

 

آثار زیانبار حق الناس

جامعه دارای حقوقی است و مردم از هر دسته وصنفی که باشند، دارای هر نژاد ومذهبی که باشند از حقوقی در اجتماع برخوردارند . هرکس حق  مالکیت ، حق حیات ،حق آزادی و حق امنیت جانی ،مالی وعرضی کسی را ضایع کند به همان اندازه ضامن وبدهکار حساب حق است و اگر آنرا در دنیا ادا نکند ، در قیامت از طریق عدل الهی ، داد مظلوم و محروم از بدهکار وستمکار گرفته می شود. این حقوق در برابر حقوقی است که خداوند بر انسان دارد ؛مانند حق اطاعت و پرهیز از معصیت ، از این رو آنچه به خداوند بر میگردد( حق الله) نامیده میشود که با توبه بخشیده میشود ؛ زیرا خداوند ارحم الراحمین است ؛ ولی آنچه به حق الناس برمیگردد هم در دنیا مایۀ هلاکت و بدبختی است وهم در آخرت در محکمه عدل الهی بسیار سخت و زیانبار خواهد بود .

 

آثارناگوارحق الناس

حق الناس آثاروپیامدهای بسیارناگواروغیرقابل تحملی درپی دارد که نگون بختی دنیاوآخرت رابرای انسان رقم می زند؛زندگی، عمر وعبادت آدمی راتباه می سازدوانسان راازچشم خدامی اندازد.

 

حق الناس مانع اجابت دعا

امام علی (ع)می فرماید: خداوندبه حضرت عیسی (ع)فرمود به  بنی اسرائیل بگو:من دعای کسی را که حقی ازدیگری برگردنش باشد اجابت نمی کنم.

امام صادق(ع)فرمودند:خداوندعزوجل فرموده: (بااین که دعای مظلوم مستجاب است;ولی) دعای مظلومی راکه خودش نیزبه کسی ظلم کرده اجابت نخواهم کرد. خداوند به حضرت عیسی(ع)فرمود: به ستمگران بنی اسرائیل بگوتا وقتی که حق مردم مظلوم تحت ستم شماوبت ها،درخانه های شمااست مرا نخوانید؛ زیرا با خودعهد کرده ام که دعای این افرادراعلیه خودشان اجابت کنم وآن هارا لعن نمایم.

 

عدم لیاقت ورودبه خانه خدا

افرادی که به دیگران ظلم می کنند نمی توانند به مسجد وارد شوند واگروارد شوند موردلعن خدا قرارمی گیرند. رسول خدا(ع)فرمود: خداوند به من وحی فرستاد که ای برادرپیامبران مرسل! به قوم خو دبگو به خانه هی از خانه های من (مسجد) واردنشوند درحالی که مظلمه ای ازبندگان من برگردن شان باشد که آن هارا لعنت می کنم مادامی که دربرابرمن به نمازایستاده اندمگراین که آن مظلمه رامستردکنند.

امام حسین(ع) درشب عاشورابه یاران خود فرمود:هرکس به مردم بدهکاری دارد با مانماند وبرگردد! یعنی بدهی وحق الناس توفیق شهادت وعاقبت به خیری راازانسان می گیرد!

 

سخت ترین مشکل قیامت

امام علی (ع) ازقول خدای متعال نقل می فرماید که خداوند ازحقوق بندگان نمی گذرد. خداوندمی فرماید: قسم به عزت وجلام! ستم هیچ ظالمی ازمن (بدون حساب) نخواهدگذشت؛ هرچنددستی (ناحق) به دستی خورده یا تماس حاصل کرده باشد؛ حتی آسیبی که ازگوسفند شاخداربه گوسفند بی شاخ رسیده باشد. پس خداوند حق افراد را می گیرد وبه صاحبانش می دهد تاجایی که هیچ کس ازدیگری طلبکار نباشد،آن گاه همه آماده حساب می شوند.

 

غیرقابل گذشت

درچندروایت از رسول خدا(ع) وائمه هدی (ع)نقل شده است: ظلم برسه قسم است؛ یک قسم غیرقابل بخشش، یک قسم قابل بخشش وقسم دیگرغیرقابل گذشت. امام علی(ع) فرمودند:بدانی دکه ظلم برسه نوع است: ظلمی که قابل بخشش نیست وآن شرک به خدااست،ظلمی که قابل بخشش است (باتوبه) وآن گناهان وستمی است که مردم درحق خودکرده اند (حق الله) وظلمی که امکان گذشت (ازسوی خدا)وجودندارد وآن ظلمی است که مردم به یکدیگرکرده اند(حق الناس). همچنین فرمودند : به کسی ستم روامدار؛ همان طور که دوست نداری کسی به توظلم  کند.

 

مظلمه هادرقیامت

امام علی(ع) درموردمظلمه قیامت می فرماید: ستمی که از آن گذشت نمی شود، ظلمی است که بندگان به یکدیگررا پایمال می کنند.آری!قصاص وتسویه حساب قیامت بسیارسخت است. تصورنکنید که قصاص درآن جا با ضربه چاقویاشلاق است، فقط بدانید هرچه هست، ضربه چاقووشلاق دربرابرآن ناچیزاست. آن بزرگواردربیان زشتی ستمگری فرمود:سوگند به خدا! اگرتمام شب راروی خار های سعدان(خارسه شعبه که خوراک شتران است) به سربرم یا با غل وزنجیربه این سوآن سوکشیده شوم خوش تردارم تاخدا وپیامبرش رادرروزقیامت درحالی ملاقات کنم که به بعضی ازبندگان ستم یاچیزی ازاموال آنان راغصب کرده ام.چگونه برکسی ستم کنم برای نفس خویش که به سوی  کهنگی وپوسیده شدن پیش می رودودرخاک درزمانی طولانی اقامت می کند!آن حضرت به شخصی که رشوه ای به نام هدیه برای ایشان آورده بودفرمودند: شگفت آورتراین که شب هنگام کسی به دیدارماآمد وظرفی سرپوشیده پراز حلوداشت؛ معجونی درآن ظرف بود.چنان ازآن منتفرشدم که گویا آن راباآب دهان مارسمی یاقی کرده آن مخلوط کرده اند. به اوگفتم: هدیه است یازکات یاصدقه؟ این دوبرمااهل بیت(ع) حرام است. گفت: نه زکات است ونه صدقه ؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچه مرده برتوبگریند! آیاازراه دین واردشده ای که مرابفریبی یاعقلت آشفته شده یاجن زده شده ای وهذیان می گویی؟به خداسوگند! اگرهمه اقالیم هفت گانه را وآنچه درآن است به من بدهندکه برای گرفتن پوسته جویی ازدهان مورچه ای ازخدانافرمانی کنم هرگزچنین نخواهم کرد.

 

تیره روزی دردنیاوآخرت

کسی که به خلق خداستم کند، تیره دل وتاریک فکراست واین تیرگی  خود رادرقیامت نشان می دهد.رسول خدا(ع)فرمودند:ازستم کردن دوری کنید که ستم ، تاریکی قیامت است. آن حضرت درپاسخ کسی که گفت:دوست دارد درقیامت درنوروروشنی محشور شود,فرمودند: اگربه کسی ستم نکنی ,درقیامت درنورمحشورخواهی شد.

امام باقر(ع) فرمودند: به خداسوگند! نیکان رستگارند. آیامی دانی آنان چه کسانی هستند؟آن هایی که آزارشان به موری نمی رسد! ازاین رومولای متقیان علی(ع)فرمودند:اگرتمام دنیا رابه من بدهندکه  درحق مورچه ای ستم روا دارم وپوسته جوراازدهان آن بگیرم، چنین نخواهم کرد!رسول خدا(ع)فرمودند:میان انسان وبهشت، هفت گردنه وجود دارد که آسان ترین آن، مرگ وسخت ترین آن،ایستادن دربرابر خدا است، آن گاه که ستمدیدگان دامن ستمگران را بگیرند.

 

عامل نگون بختی

امام علی (ع) درمورد عواقب ستم می فرمایند: ستم، قدم راازراه حق وعدالت می لغزاند، نعمت ها را سلب می کند و امت ها را به هلاکت می رساند.

همچنین فرمودند:ازستم پرهیز کن که ستمگر بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

هیچ چیزمانند ظلم، به سرعت نعمت ها را سلب و عذاب و هلاکت را نزدیک نمی کند؛ زیرا خداوند دعای مظلومان را می شنود ودر کمین ستمکاران است.

ایشان فرمودند:کسی که ستم می کند شیشه عمر خود را می شکند وکسی که بر اسب ظلم سوار شود زمین می خورد.ستم ،عمر را کوتاه می کند و نعمت ها را بر باد می دهد و کسی که در حکومت خود به رعیت ظلم کند به زوال ملک خود سرعت بخشیده است.

 

مظلوم بی یاور

ستم وحق کشی نسبت به بندگان خداوند زشت و ناروااست ؛ ولی اگر کسی بتواند ازحق خود دفاع کند و دست بر سینه ظالم بزند، کمتر آسیب می بیند، ولی اگر کسی نتواند از حق خود دفاع کند وکسی را نداشته باشد که یاری اش نماید، ستم در حق او بدترین نوع ستم است و خداوند یار مظلوم بی یاور است.

رسول خدا (ص) فرمودند : غضب شدید خداوند نسبت به ظالمی است که به کسی ستم کند که جز خدا یاری ندارد.

   امام باقر (ع) فرمودند : پدرم علی بن الحسین (ع) هنگام وفات مرا به سینه خود چسباند و فرمود : من تو را وصیت میکنم به آنچه پدرم ( امام حسین ) هنگام شهادت مرا به آن سفارش نمود ، او فرمود: فرزندم ! بر حذر باش از ستم کردن به کسی که جز خدا فریاد رسی ندارد!

رسول خدا (ص) فرمودند: هرگاه به کسی ظلم شود و کسی نباشد او را یاری کند و او چشم خود را به آسمان دوخته، خدا را صدا زند ، خداوند گوید : بنده من تو رااجابت می کنم ودر این دنیا وآن دنیا تو را یاری خواهم کرد.

امام باقر (ع) فرمودند: آن ستمی که خداوند رهایش نمیکند تا عدالت اجرا شود، بدهکاری بندگان به یکدیگر است.

امام (ع) فرمودند : به زودی خداوند از ستمکاران انتقام میگیرد، خوردنی رابا خوردنی ،نوشیدنی را با نوشیدنی ، خوردنی تلخ تر از گیاه علقم ونوشیدنی تلخ ترو جانگدازتر از شیره درخت صبر ، خداونداز درون،ترس واز بیرون شمشیر را بر او مسلط خواهد کرد.

رسول خدا (ص) فرمودند : خداوند بزرگ می فرماید : من از ظالم انتقام می گیرم ، هم در دنیا و هم در آخرت ونیز انتقام می گیرم از کسی که می تواند به مظلوم کمک کند اما یاری اش نمی کند. 

 

مهلت به ظالم

بدون شک مظلوم مورد همایت خداوند است و خدا از ظالم انتقام شدیدی می گیرد . ظلم از جمله گناهانی است که عقوبتش در همین دنیا دامن گیر ستمکار می شود ؛اما گاهی از روی مصالحی به تأخیر می افتد که به ظالم مهلت داده می شود و این نباید سبب یأس و نا امیدی مظلوم گردد؛ زیرا تأخیر عقوبت ظالم نه از روی غفلت ونه به دلیل بی توجهی است;بلکه گاهی به او مهلت می دهد تا خوب آزمایش شود و پیمانه ظلمش به نهایت برسد تا جایی که راه توبه بر او بسته شود. بعضی تأخیرها نیز آزمایشی برای مظلوم است و مظلوم باید خودش برای رفع ستم و ریشه کن کردن ستمکار تلاش کند.

قرآن کریم در آیه 178 ازسوره مبارکه آل عمران می فرماید :کافران هرگز مپندارند، مهلتی که به ایشان می دهیم به نفع آنها است ،فقط مهلتشان می دهیم تا بار گناه خود را افزون کنند و برای ایشان عذاب خفت باری در پیش است.

امام علی (ع) در خطبه 97 نهج البلاغه می فرماید: اگر خداوند چند روزی به ستمکار مهلت دهد،از بازپرسی و عذاب او غفلت نخواهد کرد و او در کمین ستمگران است و گلوی آن ها را در دست گرفته تا از فرو ریختن آب دریغ دارد.

خداوند خودش را هنگام هلاکت ظالم مدح نموده ، می فرمای : « پس ریشه قومی که ستم کردند برکنده شد و سپاس خدای را که پروردگارعالمیان است.» (سوره انعام ، آیه 45)

امام باقر (ع) فرمودند : خداوند از وقتی که به موسی (ع) فرمود : «دعای شما را در حق فرعون اجابت کردم» تا وقتی که فرعون را هلاک نمود ، چهل سال مهلت داد.

 

خداوند ظالم را به دست ظالم هلاک می کند

قرآ کریم خبر از فروپاشی نظام ظالم به دست ظالم دیگر خبر می دهد و می فرماید : اینگونه بعضی ستمگران را گرفتار بعضی دیگر می سازیم; به خاطر کارهایی که انجام داده اند. (سوره انعام ، آیه 129)

در تاریخ بسیار اتفاق افتاده که ستمکاران به وسیله ستمکار دیگراز بین رفته اند که جریان آمریکا و نظام صدام یکی از نمونه های زمان ما است.

 

 

 

/ 2 نظر / 45 بازدید
عبد خاكسار

سلام ! ببخشيد كه با تاخير بهت خوش آمد مي گم ؛ مطلبت جاله ولي فونتش كوچيكه در ضمن اگه يه تالب هم بذاري برا وبلاگت جالبتر مي شه موفق باشي [لبخند]

مهدی

وبلاگ خوبی دارید موضوع و عنوانش هم جالبه فقط یه کمی نوع خطش بهتر میشد خیلی خوندن مطالب راحتر میشد